วันนี้
Home » , , , » KU Radio สถานีวิทยุ ม.ก.

KU Radio สถานีวิทยุ ม.ก.

สถานีวิทยุ ม.ก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
KU Radio AM 1107kHz.

ฟังวิทยุออนไลน์ จากสถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานีวิทยุ ม.ก. คือ วิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรและบริการชุมชน โดยเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สถานีวิทยุ ม.ก. มุ่งมั่นที่จะเป็นสถานีวิทยุ ในระบบ A.M. Stereo ที่มีผู้ฟังมากที่สุด โดยเน้นการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตรและบริการชุมชน พร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการกระจายเสียงให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลการค้นคว้าทดลองด้านการเกษตรและอื่นๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน
2.เพื่อร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการเผยแพร่ข่าวสารความรู้อันเป็นประโยชน์แก่ส่วนราชการและประชาชนทั่วไป
3. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
4. เพื่อฝึกงานนิสิตในการจัดทำรายการวิทยุกระจายเสียง
5. เพื่อทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
6.เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับนิสิตเก่า